ฝนตก....

posted on 19 Sep 2012 23:37 by hoopcartoon directory Cartoon, Diary
วั น นี้ ฝ น ต ก ห นั ก เ ล ย ล่ ะ . . . . . 
 
ต ก บ น ห น้ า ข อ ง ฉั น นี่ ไ ง . . .
 

edit @ 19 Sep 2012 23:47:58 by ม.เม๋ย